ගොඩයා ගැන
ගොඩයා ගැන කිව්වොත් ගොඩයා ගොඩයෙක්මයි.. ගොඩයා සමජය දිහා බලන ගොඩේ බැල්ම, සමාජය එක්ක ගණුදෙනු කරන ගොඩේ ක්‍රමය ගොඩේ විදිහටම කරන එකෙක්.. දිගටම ගොඩයා එක්ක හිටියොත් ගොඩයා ගැන ගොඩක් විස්තර දැන ගන්න පුළුවන් වෙයි :D

No comments:

Post a Comment